fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Artykuły - Fizyka > Montaż pomp ciepła typu monoblok - kwalifikacje personelu i firmy
Montaż pomp ciepła typu monoblok - kwalifikacje personelu i firmy

Czy do instalacji pomp ciepła urządzeń typu monoblok, czyli hermetycznych układów chłodniczych, konieczne są odpowiednie uprawnienia zarówno dla pracowników, jak i dla przedsiębiorstwa?

W kontekście wielu niejasności towarzyszących montażowi pomp ciepła urządzeń typu monoblok (czyli hermetycznych układów chłodniczych), wielu ludzi zastanawia się, czy do przeprowadzenia takiej instalacji wymagane są uprawnienia F-gazowe, czyli tzw. Certyfikat dla Personelu. W świetle mojej oceny, artykuł 2.1 punkt 4 ustawy decyduje, czy instalator musi posiadać kwalifikacje f-gazowe, czy nie. Oczywiście, podczas zakupu lodówki, zamrażarki czy hermetycznej pompy ciepła, nie dokonuje się ingerencji w układ czynnika chłodniczego. Jednakże, w przypadku montażu i serwisu takiego urządzenia, inne przepisy prawne precyzują odpowiednie zasady. To zmienia również percepcję wykonywanych czynności w świetle tzw. ustawy F-gazowej. Inny aspekt dotyczy montażu, serwisowania, konserwacji, napraw, kontroli szczelności itp. podczas eksploatacji, a inny podczas zakupu.

Co mówi prawo o uprawnieniach F-gazowych?

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.
Art. 2.1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
4) instalowaniu - oznacza to łączenie dwóch lub większej liczby urządzeń lub obiegów zawierających lub mających zawierać substancję kontrolowaną, w celu zmontowania układu w miejscu jego eksploatacji, którego wynikiem jest złączenie przewodów gazu danego układu, niezależnie od tego, czy układ będzie wymagał napełnienia po zakończeniu montażu - w stosunku do urządzeń zawierających substancje kontrolowane lub zaprojektowanych tak, aby zawierać substancje kontrolowane;
14) substancjach kontrolowanych - oznacza to substancje kontrolowane w rozumieniu art. 3 pkt 4 rozporządzenia (WE) nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

W rozporządzeniu nr 1005/2009 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową:
4) "substancje kontrolowane" oznaczają substancje wymienione w załączniku I, w tym ich izomery, występujące samodzielnie lub w mieszaninie, zarówno pierwotne, jak i odzyskane, poddane recyklingowi lub zregenerowane.

Wszystkie te przepisy regulują zarówno personel wykonujący konkretne czynności (montaż/serwis), który musi posiadać Certyfikat dla Personelu, jak i przedsiębiorstwo, które powinno posiadać Certyfikat dla Przedsiębiorcy.

Dodatkowo, 15 października 2016 r. w Kigali przyjęto poprawki do Protokołu Montrealskiego w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r. Główną zmianą wprowadzoną przez Poprawki z Kigali do Protokołu montrealskiego jest rozszerzenie listy substancji podlegających Protokołowi montrealskiemu (tzw. substancji kontrolowanych), co z kolei bezpośrednio zaostrza przepisy dotyczące instalacji zawierających HFC.

Uprawnienia do montażu pomp ciepła typu monoblok a interpretacje prawa

W związku z tym, że we wszystkich przepisach dotyczących substancji kontrolowanych, a także teraz, gdy mowa o gazach fluorowanych cieplarnianych, odwołujemy się do Ustawy F-gazowej, która reguluje te kwestie. Wyraźnie mówi ona, że każde przedsiębiorstwo, wykonujące czynności związane z instalowaniem, serwisowaniem, konserwacją i likwidacją stacjonarnych urządzeń chłodniczych, takich jak pompy ciepła, klimatyzatory czy inne urządzenia chłodnicze, musi posiadać Certyfikat dla Przedsiębiorstwa. Natomiast personel zatrudniony do wykonywania konkretnych czynności, takich jak serwis czy instalacja, musi posiadać odpowiednie kwalifikacje, czyli Certyfikat dla Personelu oraz spełniać wymagania określone w Ustawie Prawa Energetycznego, takie jak G1, czyli uprawnienia elektryczne do zabezpieczenia i podłączenia instalacji do elektryki. Ponadto, przy kontrolach szczelności, przepisy energetyczne nakładają wymóg posiadania uprawnień z grupy G2 Chłodnicze/Cieplne w przypadku serwisu urządzeń klimatyzacyjnych.

Jedynym wyjątkiem, który nie wymaga posiadania Certyfikatu dla Personelu, jest instalacja obiegu wodnego lub glikolowego. W dużym skrócie, jeśli hydraulik posiadający uprawnienia G I, G II, G III podczas swojej pracy łączy się z hermetycznym układem przy użyciu własnego obiegu wodnego bądź glikolowego, nie wykonuje instalacji zgodnie z punktem 4, co oznacza, że nie podlega ustawie F-gazowej. W takim przypadku nie wymaga się posiadania certyfikatu dla personelu "F-gazowego". To specyficzna sytuacja dotyczy również przedsiębiorcy lub zakładu hydraulicznego. W tym konkretnym przypadku mówimy o urządzeniach typu Plug and Play.

Natomiast wszelkie czynności związane z obiegiem gazowym (z użyciem czynnika chłodniczego f-gazowego) w trakcie eksploatacji urządzenia wymagają obowiązkowo posiadania Certyfikatu dla Personelu oraz od firmy Certyfikatu dla Przedsiębiorcy.

Więcej informacji na temat uprawnień znajdziesz w zakładce SZKOLENIA F-GAZY.

Materiał Partnera


Data dodania: 2024-03-26


 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 17
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna