fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Teoria fizyki > Ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny

Fizyka - Teoria - Ruch jednostajnie zmienny. Ruch jednostajnie przyspieszony

Ruch jednostajnie zmienny jest szczególnym przypadkiem ruchu zmiennego. W ruchu tym zmiany prędkości ciała są proporcjonalne do czasu., w którym te zmiany nastąpiły. Jeżeli prędkość ciała wzrasta, ruch taki nazywamy ruchem jednostajnie przyspieszonym, zaś jeśli prędkość maleje, ruch nazywamy ruchem jednostajnie opóźnionym.

W tym rodzaju ruchu pojawia się coś nowego. Coś, co sprawia, że prędkość się zmienia, a mianowicie się zwiększa (ruch przyspieszony). Natomiast słowo jednostajnie sygnalizuje nam, że prędkość ta będzie zwiększać się równomiernie. Musimy więc zdefiniować przyspieszenie:
Przyspieszenie to wielkość fizyczna, której miarą jest iloraz przyrostu prędkości do czasu, w którym ten przyrost nastąpił.


gdzie:
a - przyspieszenie,
Δv - przyrost prędkości równy różnicy prędkości końcowej
i początkowej (Δv = vk - v0),
t - czas, w którym zachodzi przyrost prędkości.

Powyższy wzór zapiszmy w postaci ogólnej, to jest w postaci wektorowej (w ruchach prostoliniowych zapis wektorowy jest równoważny zapisowi skalarnemu):


Jednostką przyspieszenia jest m/s2:


W tej chwili możemy już podać definicję ruchu jednostajnie przyspieszonego:
Ruch jednostajnie przyspieszony to ruch, w którym w kolejnych jednostkach czasu, prędkość wzrasta o jednakową wartość.
Wynika stąd, że w tym ruchu prędkość jest liniową funkcją czasu, a przyspieszenie jest zawsze stałe.
Zależności prędkości od czasu v(t) i przyspieszenia od czasu a(t) przedstawmy na wykresach. Widzimy, że na pierwszym wykresie prędkość wzrasta, na drugim zaś przyspieszenie jest stałe.A teraz zagadka:
Punkt materialny, poruszający się ze stałym przyspieszeniem a, ma prędkość początkową v0. Jaką prędkość vk uzyska ten punkt po czasie t ? :)

Odpowiedź jest prosta:


Ta zagadka nie pojawiła się przypadkowo. Otrzymany wzór przyda nam się w obliczeniu drogi w ruchu jednostajnie przyspieszonym.
W dowolnym ruchu droga przebyta w czasie t wynosi:


Prędkość średnią w ruchu jednostajnie zmiennym (przyspieszonym lub opóźnionym) można obliczyć jako tzw. średnią arytmetyczną (średnia arytmetyczna występuje wtedy, gdy funkcja jest liniowa - patrz wykres v(t) powyżej):


Podstawiając dwa powyższe wzory do siebie...


oraz podstawiając odpowiedź na naszą zagadkę...


otrzymujemy ostatecznie wzór na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym:


Widzimy, że równanie to jest funkcją czasu, a funkcję taką nazywa się kwadratową, jej wykresem jest parabola:


Spróbujmy podsumować to, czego się dowiedzieliśmy:
1. Droga jest kwadratową funkcją czasu.
2. Prędkość jest liniową funkcją czasu.
3. Przyspieszenie jest stałe.
Ruch jednostajnie przyspieszony opisują dwa równania, które będziemy nazywać równaniami kinematycznymi ruchu jednostajnie przyspieszonego:W zadaniach fizycznych oraz w życiu często zdarza się, że ciało dopiero rozpoczyna swój ruch, czyli prędkość początkowa równa jest 0. Wtedy nasze równania kinematyczne przyjmują postać:Znalazłeś błąd w materiale? Skontaktuj się z nami, przysyłając adres strony, na której znajduje się błąd i informację o tym, czego dotyczy błąd.

 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 16
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna