fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Bryła sztywna
Fizyka - Zadania - Bryła sztywna

Poniżej znajdują się treści zadań związanych z wybranym tematem. Kliknij na odnośnik "więcej..." aby zobaczyć rozwiązanie zadania.

01. Cztery jednakowe kulki, każda o masie m, połączono czterema nieważkimi prętami tak, że znajdują się w wierzchołkach kwadratu o boku a. Ile wynosi moment bezwładności otrzymanego układu względem osi obrotu (przerywana linia)? Kulki traktujemy jako punkty materialne. więcej...

02. Stosunek mas dwóch kul wynosi m1 /m2=1/2, zaś stosunek ich promieni r1 /r2=2. Jaki jest stosunek ich momentów bezwładności względem osi przechodzącej przez środki kul? więcej...

03. Ile wynosi praca, jaką należy wykonać, aby koło zamachowe o momencie bezwładności 1 kg.m2 rozpędzić tak, by wykonywało 60 obrotów w ciągu jednej minuty? więcej...

04. Ile wynosi moment bezwładności cienkiej, jednorodnej obręczy o masie m i promieniu r względem osi prostopadłej do płaszczyzny wyznaczonej przez obręcz i przechodzącej przez punkt P leżący na obręczy (przerywana linia na rysunku)? więcej...

05. Z jednorodnego krążka 1 o masie M i promieniu R wycięto krążek 2 o promieniu r=R/2, którego środek znajdował się w odległości r od środka krążka 1 (styczny wewnętrznie). Krążek 2 doklejono do krążka 1, tak że otwór po wycięciu i doklejony krążek są symetryczne względem środka krążka 1. Ile wynosi moment bezwładności otrzymanego układu względem osi prostopadłej do jego powierzchni i przechodzącej przez środek krążka 1? więcej...

06. Energia kinetyczna ciała obracającego się ruchem jednostajnie przyspieszonym wzrosła czterokrotnie. Jak zmieniło się w tym czasie przyspieszenie kątowe? więcej...

07. Punkt materialny o masie m=1kg obiega okrąg o promieniu r=1m ruchem jednostajnym z prędkością kątową ω= 2s-1. Ile wynosi moment siły dośrodkowej względem środka okręgu? więcej...

08. Walec o masie m i promieniu r wiruje wokół osi O pod wpływem siły F. Ile wynosi przyspieszenie kątowe walca? więcej...

09. Jaką wartość musi przyjąć siła F, aby układ pokazany na rysunku pozostał w równowadze? Przyjąć: r1=0.4m, r2=0.5m, m=10kg, α=30 o. więcej...

10. Koło zamachowe w kształcie pierścienia o promieniu r=0.3m i masie m=50kg obraca się z częstością n=20s-1. Ile musi wynosić moment siły hamującej, aby koło zatrzymało się w czasie t=20s? więcej...

11. Walec o masie m, promieniu r i momencie bezwładności (1/2)mr2 stacza się bez poślizgu z równi pochyłej o wysokości h. Jaką prędkość osiągnie ten walec u podstawy równi? więcej...

12. Jak zmieni się energia kinetyczna układu pokazanego na rysunku, jeżeli zwiększymy w nim dwukrotnie odległość mas od osi obrotu i równocześnie zwiększymy dwa razy prędkość kątową? więcej...

13. Bryła sztywna wiruje wokół stałej osi i względem tej osi ma moment pędu L oraz moment bezwładności I. Ile wynosi okres obrotu bryły względem tej osi? więcej...

14. Ile wynosi energia kinetyczna cienkościennej rurki o masie 4g toczącej się bez poślizgu po poziomej powierzchni z prędkością 2cm/s? Jaki jest stosunek energii kinetycznej ruchu postępowego Ep do energii kinetycznej ruchu obrotowego Eo dla tej rurki? więcej...

15. Moment bezwładności łyżwiarza w początkowej fazie piruetu wynosił I0. Zaniedbując opory ruchu moment bezwładności został zmniejszony czterokrotnie. Jak zmieniła się energia kinetyczna łyżwiarza? więcej...

16. Dwie kulki o masie 0.1kg każda obracają się wokół osi OO? (rysunek). Ile wynosi moment bezwładności układu kulek (kulki należy traktować jako masy punktowe), jeżeli α=30o, d=10cm. Ile wynosi energia kinetyczna układu kulek, jeżeli wykonują one pół obrotu na sekundę? więcej...

17. Jaką pracę należy wykonać, aby zwiększyć z f1 do f2 częstotliwość obrotów bryły sztywnej o momencie bezwładności I? więcej...

18. Oblicz moment bezwładności układu dwóch ciał o masach 2m i m oddalonych od siebie o l, względem osi prostopadłej do linii łączącej ciała i przechodzącej przez środek masy układu. Rozmiary ciał są znikomo małe w porównaniu z l. więcej...

19. W górę równi pochyłej o kącie nachylenia α=30o wtacza się bez poślizgu kula, która u podstawy ma szybkość v0=10m/s. Oblicz drogę, jaką przebędzie wzdłuż równi do chwili zatrzymania się. więcej...

20. Zawieszony pionowo jednym końcem pręt o długości l odchylamy od pionu o kąt α, a następnie puszczamy. Oblicz, jaką prędkość będzie miał koniec pręta w chwili przechodzenia przez linię pionu. więcej... 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 11
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna