fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Optyka, odbicie i załamanie światła, soczewki
Fizyka - Zadania - Optyka, odbicie i załamanie światła, soczewki

Poniżej znajdują się treści zadań związanych z wybranym tematem. Kliknij na odnośnik "więcej..." aby zobaczyć rozwiązanie zadania.

01. Siatka dyfrakcyjna ma 100 rys na 1mm. Oblicz stałą siatki; wyraź ją w nanometrach. więcej...

02. Na siatkę dyfrakcyjną o stałej a=2.10-6m pada prostopadle wiązka światła sodu. Linię widma drugiego rzędu zaobserwowano pod kątem α=36o05?. Oblicz długość fali światła sodowego. więcej...

03. Na siatkę dyfrakcyjną o stałej a=2.5.10-6m pada prostopadle wiązka fal o długości λ=560nm. Ile wynosi maksymalny rząd widma, które jeszcze możemy zaobserwować? więcej...

04. Pod jakim kątem nad horyzontem znajduje się Słońce, jeżeli promienie odbite od powierzchni stawu są całkowicie spolaryzowane? Współczynnik załamania wody n=1.33. więcej...

05. Wiązka światła pada na powierzchnię cieczy, dla której współczynnik załamania n=1.4. Promień odbity jest całkowicie spolaryzowany. Jaki jest kąt załamania promieni? więcej...

06. Promień świetlny pada prostopadle na płytkę szklaną o grubości x=4cm i współczynniku załamania n=1.5. Ile wyniesie czas przejścia promienia świetlnego przez tę płytkę? Prędkość światła c=3.108m/s. więcej...

07. Kąt padania światła przechodzącego z diamentu do szkła wynosi 30o. Współczynniki załamania światła dla diamentu i szkła wynoszą odpowiednio 2.4 i 1.5. Ile wynosi sinus kąta załamania światła w szkle? więcej...

08. Przejściu światła z próżni do pewnej cieczy towarzyszy zmiana fali o 1/4 jej długości w próżni. Ile wynosi współczynnik załamania tej cieczy? więcej...

09. Jeżeli współczynnik załamania szkła względem próżni wynosi 3/2, a wody względem próżni 4/3, to ile wynosi współczynnik załamania wody względem szkła? więcej...

10. Na płytkę szklaną o współczynniku załamania n=1.54 pada promień świetlny. Jaki jest kąt padania promienia, jeżeli kąt między promieniem odbitym i załamanym wynosi 90o? więcej...

11. Oblicz kąt graniczny dla wody (nw=1.33) oraz dla diamentu (nd=2.42). więcej...

12. Na jedną ze ścian pryzmatu szklanego umieszczonego w próżni pada wąska wiązka światła monochromatycznego pod kątem α=45o. Dalszy bieg promieni przez pryzmat jest symetryczny, a kąt łamiący pryzmatu wynosi φ=60o. Ile wynosi kąt odchylenia promieni świetlnych po przejściu przez pryzmat oraz współczynnik załamania szkła? więcej...

13. Częstotliwość fali świetlnej wynosi f=5.1014Hz. Jaka jest długość tej fali w szkle o współczynniku załamania n=1.51 względem próżni? Prędkość światła w próżni c=299792km/s. więcej...

14. Wyznacz kąt załamania promienia świetlnego przechodzącego ze szkła do wody. Kąt padania wynosi α=45 stopni, a bezwzględne współczynniki załamania dla szkła ns=1.55 i dla wody nw=1.33. więcej... 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 5
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna