fizyka.org  ::  mamy 21 lat!

Fizyka
Fizyka
 
Strona główna > Zadania z fizyki > Kondensator
Fizyka - Zadania - Kondensator

Poniżej znajdują się treści zadań związanych z wybranym tematem. Kliknij na odnośnik "więcej..." aby zobaczyć rozwiązanie zadania.

01. Oblicz pojemności przedstawionych na rysunkach układów kondensatorów o pojemności C każdy. więcej...

02. Okładki kondensatora płaskiego o powierzchni S=200cm2 rozsunięto z odległości d1=0.1cm na d2=0.4cm. Oblicz jak zmieni się energia kondensatora, jeżeli był on cały czas podłączony do baterii o różnicy potencjałów U=300V. więcej...

03. Dwie równoległe płytki ustawiono w odległości d=10cm od siebie i naładowano do potencjałów +1000V i +200V. Jaka jest wartość i kierunek natężenia pola w punkcie P odległym o Δs=2cm od płytki o potencjale +1000V? Jaki jest potencjał w tym punkcie? więcej...

04. Przenosząc ładunek 1C w jednorodnym polu elektrycznym na odległość 5cm - równolegle do linii pola - wykonano pracę 1J. Ile wynosi natężenie pola? więcej...

05. Kulę o promieniu r naładowano ładunkiem Q. Ile wynosi pojemność kuli? więcej...

06. Odległość między okładkami kondensatora płaskiego o pojemności C zwiększono czterokrotnie, zmniejszając równocześnie trzykrotnie powierzchnię czynną okładek. Między okładki kondensatora wprowadzono dielektryk. Jaką powinien on mieć względną przenikalność elektryczną, aby pojemność kondensatora nie zmieniła się? więcej...

07. Do płaskiego kondensatora wypełnionego dielektrykiem o εR=5 doprowadzono ładunek Q, wywołując na nim różnicę potencjałów U. Jak zmieni się ładunek Q' zgromadzony na kondensatorze i napięcie U' pomiędzy jego okładkami, jeżeli usuniemy dielektryk? więcej...

08. Jakie będą ładunki zgromadzone na poszczególnych kondensatorach, jeśli do układu trzech jednakowych kondensatorów połączonych tak, jak na rysunku, zostanie doprowadzony ładunek Q? więcej...

09. Kondensator płaski o pojemności C naładowano ładunkiem Q i odłączono od źródła prądu. Jaką należy wykonać pracę, aby zwiększyć trzykrotnie odległość między okładkami tego kondensatora? więcej...

10. Płaski kondensator próżniowy o pojemności C=5.10-3µF naładowano do napięcia U=100V i odłączono. Oblicz zmianę energii kondensatora wskutek zbliżenia jego okładek na k=5 razy mniejszą odległość. więcej...

11. Dwa płaskie kondensatory, jeden próżniowy, a drugi wypełniony dielektrykiem o przenikalności ε=2 połączono szeregowo, naładowano do napięcia U=80V i odłączono od baterii. Wyznacz pojemność zastępczą układu kondensatorów, jeżeli kondensatory te mają jednakowe powierzchnie okładek S=2.10-6m2 i odległości między okładkami d=3mm. Jakie będzie napięcie na zaciskach zewnętrznych tego połączenia kondensatorów, jeżeli okładki kondensatora próżniowego rozsunie się na n=2 razy większą odległość? więcej...

12. Dwa kondensatory o jednakowych pojemnościach C - próżniowy i wypełniony dielektrykiem o stałej εR - połączono równolegle, naładowano do napięcia U i odłączono od baterii. Oblicz wartość napięcia na obu kondensatorach po przełożeniu dielektryka do kondensatora próżniowego. Ile wynosi wtedy energia każdego z kondensatorów? więcej...

13. Pomiędzy okładki kondensatora próżniowego wsunięto dielektryk o stałej dielektrycznej εR w ten sposób, że wypełnił on połowę wnętrza tego kondensatora. Oblicz stosunek pojemności kondensatora z wsuniętym dielektrykiem do pojemności kondensatora próżniowego. więcej...

14. Kondensator próżniowy o pojemności C=1µF wypełniono dielektrykiem o εR=4 i grubości d2=d/3, umieszczonym równolegle do okładek. Ile wynosi pojemność kondensatora po włożeniu dielektryka? więcej...

15. Kondensator o pojemności C naładowano do napięcia U i połączono równolegle z drugim, nienaładowanym kondensatorem o pojemności nC. Ile wynosi napięcie na okładkach pierwszego kondensatora po połączeniu? Ile wynosi energia układu połączonych kondensatorów, jeżeli energia kondensatora przed połączeniem wynosi W? więcej...

16. Elektron poruszając się prostopadle do okładek kondensatora płaskiego, po przebyciu odległości d=5mm, uzyskał szybkość v=105m/s. Jaka jest różnica potencjałów między okładkami kondensatora i natężenie pola elektrostatycznego wewnątrz kondensatora? więcej...

17. Pomiędzy okładki kondensatora próżniowego, równolegle do jego okładek, zostaje wstrzelony proton o szybkości v0=10000m/s. Oblicz przyrost energii kinetycznej protonu po przejściu przez kondensator, jeżeli odległość między okładkami wynosi d=5mm, napięcie między nimi U=1200V, a długość okładek l=0.05m. więcej... 
 Teoria
Wyprowadzenia wzorów
Zadania fizyczne
Doświadczenia fizyczne
Tablice fizyczne
Biografie fizyków
FORUM
Oferty pracy
 
 Prawo ohma [0]
I Zasada dynamiki Newtona [0]
Potencjał spoczynkowy [0]
zadannie [0]
wykres energii potencjalnej w czasie [0]
 
 
© 2003-2024 Fizyka Jamnika. Online: 9
Wszystkie artykuły i publikacje znajdujące się w portalu Fizyka Jamnika są chronione prawem autorskim.
Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie materiałów bez naszej zgody jest zabronione.
Obsługa informatyczna